ลิฟท์บันไดรางตรง Stannah รุ่น Outdoor

ID : STL0007ODST
ติดตั้งภายนอกแบบรางตรง จุดจอด 2 ชั้น
ลิฟต์บันได Outdoor
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล
อำเภอเมือง, จ.ภูเก็ต

ภาพผลงานการติดตั้งอื่นๆ

ลิฟท์บันได
STL0001SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0002SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0003SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดวน แบบวงใน จุดเริ่ม 180°