IoT

Internet of Things ( IoT ) คืออะไร ?

การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยง หรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็น Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง 

Iot with Lift

IoT กับ ลิฟต์ เทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น

ลิฟต์ คือ สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้น – ลง แต่ละชั้น ภายในอาคาร หรือบ้าน รวมทั้งเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการแทนการใช้บันไดอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ตึกสูงเท่านั้นที่นำลิฟต์มาใช้ประโยชน์ภายในอาคาร แต่สำหรับอาคาร หรือบ้านที่มีจำนวนชั้นไม่มากก็ยังจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากลิฟต์ด้วยเช่นเดียวกัน

การออกแบบลิฟต์ในปัจจุบัน เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการควบคุมส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลิฟต์บ้าน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การควบคุมการทำงานต่างๆ จากระยะไกล เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง ได้ใช้ลิฟต์ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย การควบคุมผ่านทางอินเตอร์เน็ตจึงจำเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การบำรุงรักษา ยังง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อติดตั้งลิฟต์บ้านที่มีเทคโนโลยี IoT
  • ความสะดวกสบายในการควบคุม
  • ความปลอดภัยในการขึ้น – ลงแต่ละชั้นของบ้าน
  • เคลื่อนย้ายสิ่งของได้ง่าย
  • ปรับเปลี่ยนสีของไฟ หรือส่วนอื่นๆได้
  • ตรวจสอบสถานะการทำงานของลิฟต์สะดวกยิ่งขึ้น