ผลงานการติดตั้ง

Our Portfolio
ลิฟท์บันได
ลิฟท์บันได
STL0010SFCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว L แบบวงนอก จุดจอด 2 ชั้น
ลิฟท์บันได
STL0009SFCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Sofia
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0008SLCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0007SLCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว L แบบวงนอก จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0006SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0007ODST
ลิฟท์บันไดรางตรง Stannah รุ่น Outdoor
ติดตั้งภายนอกแบบรางตรง จุดจอด 2 ชั้น
ลิฟท์บันได
STL0005SFCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Sofia
ติดตั้งบนบันไดวนรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0004SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดจอด 2 ชั้น
ลิฟท์บันได
STL0003SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดวน แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0002SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°