Food Lift

  • ลิฟต์ส่งอาหาร ลิฟท์ส่งอาหาร | Dumbwaiter Lift

    ลิฟต์ส่งอาหาร / ลิฟต์ส่งเอกสาร | Dumbwaiter Lift

    ลิฟต์ส่งอาหาร / ลิฟต์ส่งเอกสาร ยกระดับการทำงาน ประหยัดเวลา ลิฟต์ส่งอาหาร / ลิฟต์ส่งเอกสารยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดเวลาในการขนส่งสิ่งของด้วยลิฟต์ขนาดเล็ก เป็นลิฟต์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารหลายชั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขนส่งอุปกรณ์, หนังสือ,เอกสาร หรืออาหาร ทำให้สินค้าปลอดภัยในการขนส่งมากกว่าใช้พนักงานเจ้าหน้าที่แบกขึ้นลง มีขนาดตั้งแต่ 50 กก. ถึง 200 กก. รูปแบบ Table Type และ Floor type ปรึกษา GoldGear เพื่อให้เราออกแบบ ประเมิณน้ำหนัก และรูปแบบ ลิฟท์ส่งอาหาร / ลิฟท์ส่งเอกสาร ที่คุณต้องการ ทำข้อเสนอให้ฟรี โทร 08-1234-7000